Försäkringens könsklausul

Att kvinnor missgynnas vid arbetskadebedömningar, är “bara” ett exempel på alla områden där normen sätter gränsen för vår kunskap.  En kunskap som utgår från mansdominerade yrken. Kvinnan däremot, är som en anomali, som grus i maskineriet.

Hur kvinnors ohälsa uppfattas är också väl känt. I sjukjournalen noterades för inte så länge sedan SVBK (Sveda-värk-bränn-kärring). Uttrycket finns inte kvar i skrift (?), men kvarstår i synen på kvinnors sjukdom och skador.  Och det dubbelarbete  kvinnor utför varje dag och hur det påverkar hälsan lyfts aldrig. Det här vet (såklart) vi som säger:

Arbetsmiljöproblematiken har en tydlig könsdimension. Kvinnodominerade arbetsplatser har en arbetsmiljö som i högre utsträckning leder till förslitningsskador och långtidssjukskrivningar. Feministiskt initiativ vill vidta kraftåtgärder för att minska ohälsan och anser det nödvändigt att analysera de höga ohälsotalens orsaker ur ett könsperspektiv. Den ökade pressen på arbetsmarknaden drabbar kvinnor speciellt hårt, eftersom de fortfarande i stor utsträckning tvingas axla huvudansvaret för familj och hem. Det är därför viktigt att speciellt analysera kvinnors villkor i arbetslivet. Feministiskt initiativ uppfattar höga ohälsotal som ett symptom på behov av förändring i samspelet mellan människan och hennes levnadsvillkor och strävar efter att sätta in åtgärder mot arbetsmiljöer som skapar ohälsa, mot underbemanning och mot det allt hårdare arbetsklimatet.

och kräver:

Fi ska verka för att all personal hos Försäkringskassan som bedömer fall med anmäld arbetsskada samt Försäkringskassans förtroendeläkare ska utbildas i kvinnors speciella arbetsmiljöproblematik, inklusive definitionen på arbetsskada samt att ett genusperspektiv anläggs vid bedömningen. Ur Fi politik

Nu höjs röster att lagstiftningen ändras, så att kvinnor bedöms som människor, inte som en avart. Christina Husmark Pehrsson känner inte till någon ny forskning och är inte beredd att ändra någon lagstiftning.  Ett statement som ligger helt i linje Alliansens motstånd till att lyfta kvinnors villkor på arbetsmarknaden. En ovilja som klargjordes direkt från regeringsstart när Arbetslivsinstitutet lades ned. ALI som forskade bl.a. om kvinnors ohälsa i arbetslivet.  Farliga grejer….

Om vi får vara  individer i bedömningar om ohälsa, får kvinnor ha arbetsskador och män får sörja.  Och sjukförsäkringens könsklausul kan förpassa till medeltiden. Föräldrarna som så tragiskt miste sitt lilla barn, behandlades inte som individer utan som kvinna resp man.  GP . Pappa skulle vara stor och stark och göra vad som krävs av en man: ägna sig åt arbete och lägga band på sina känslor.  Förfärligt!

– Marita –

2 Comments

Fi i Västra Götaland

Javisst, det är en förutsättning. Men ojämställdhet i sjukförsäkring fanns likväl under S-tiden. Därför behövs Fi

/marita

Reply

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.