Kirsti Kolthoff: EU om 10 år

EU om 10 år – en vision framförd i OBS Sveriges Radio P1 den 27 maj 2009 av Kirsti Kolthoff, kandiat nr två till europaparlamentet för F!


Som barn kom jag som krigsbarn till Sverige från Finland, och under mitt liv har jag som kvinna alldeles för ofta blivit bemött som ”det andra könet”. Mina erfarenheter som kvinna med utländskt namn har format mitt liv, och jag har i många år engagerat mig inom bl a Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet mot krig och som ordförande för European Womens Lobby med 2 000 medlemsorganisationer för ett jämställt Europa.

Om jag ser tio år framåt i tiden så ser jag i min vision att alla års kämpande tillsammans med medsystrar runt om i världen i flera generationer äntligen har gett resultat.

Feminismen ses inte längre som ett hot, utan som en tillgång med en röst för mänskliga rättigheter och demokrati i EU och i världen. Varken kön, klass, etnicitet, sexualitet eller funktionshinder är längre grund för att behandlas olika p g a att EU stärkt det rättsliga skyddet. Homosexuella, bisexuella och transpersoner anses berika vårt samhälle liksom Romerna och andra minoritetsgrupper. EU har blivit en stark global röst i frågor om mänskliga rättigheter och jämställdhet och medlemsländerna har genomfört 50/50 regeln och mansdominansen är bruten i alla beslutande organ.

EUs politik och budget är nu genomsyrad av jämställdhetsperspektiv. Medborgarnas olika kompetenser ges utrymme att bidra till ett ekonomiskt hållbart kreativt klimatsmart jämställt samhälle. Ekonomin har stabiliserats och regler införts för att förhindra framtida kriser p g a kortsiktiga tillväxtambitioner.

Inom EU har man om tio år bytt inriktning på politiken, bort från de konservativa och högerextremistiska strömningarna till förmån för att lyfta jämställdhet som ett fundament i politiken. På arbetsmarknaden har man skapat såväl flexibla och säkra anställningsförhållanden tillsammans med en stark facklig medverkan, och man är på väg att bli överens om en lag om 6 timmars arbetsdag. Lika lön och gemensamt föräldraansvar har blivit en självklarhet. Äldreomsorg och barnomsorg har byggts ut i hela EU, eftersom politiker till slut insåg att det var en förutsättning för kvinnors ekonomiska oberoende och för ett jämställt samhälle.

Eftersom fler kvinnor dog av närstående mäns våld än det totala antalet döda i väpnade konflikter år 2009, så införde man ett nytt säkerhetspolitiskt synsätt och kvinnor blev en del i säkerhetsarbetet. EU talar nu om mänsklig säkerhet och inte bara om nationers säkerhet. EU tog till kraftfulla åtgärder mot våld i nära relationer och våld i namn av heder. Nolltolerans innebär att antalet kvinnor som dör av hedersrelaterat våld radikalt har minskat. Man kämpar aktivt mot militariseringen och gjorde en helomvändning från den föreställning man hade om att EU skulle bli en försvarsallians med stormaktsambitioner. EU bidrog istället till att FN stärktes och fick en självklar roll i akuta militära insatser som behövs till skydd för civilbefolkningar. En hel del av de ofattbara 289 miljarder dollar som EUs medlemsländer tidigare lagt på militarism satsas nu istället på fredsförebyggande åtgärder, investeringar i välfärden och klimatförbättrande insatser.

En feministisk politik lyfte frågan om att ett fåtal välbärgade mäns livsstil och konsumtionsmönster orsakat enorma globala klimatbelastningar och att det blivit stilbildande för andra män. Vi fick en diskussion om könsrollerna och våra livsstilar som bidrog till klimatförbättringar. Transportmönstret har förbättrats och flygresor radikalt minskat med bättre tågförbindelser och annan kollektivtrafik.

De forna enorma jordbruksstöden i EU har nu sänkts radikalt till förmån för klimatförbättringar och stärkande av en social agenda med fattigdomsbekämpning i fokus både inom EU och i det globala arbetet. Den fattigdom som tidigare drabbat kvinnor värst och som orsakat miljontals kvinnors död över världen har man nu äntligen börjat komma till rätta med! Att män tidigare ägde 99 procent av all egendom och fick 90 procent av alla inkomster skakar världens politiker nu gemensamt på huvudet åt. Man undrar hur det kunde bli så och anser att det bör vara ett pinsamt men viktigt avsnitt i historieböckerna.

Sexuell och reproduktiv hälsa samt rätten till sin egen kropp har blivit en självklar rättighet och definierad som en mänsklig rättighet av FN. I EU är fri abort en rättighet och religiös och politisk fundamentalism kan inte längre begränsa kvinnors frihet. Den där larviga paragrafen i EU:s grundlag som gav kyrkan en särställning i politiken, är nu borttagen och påven har insett att hans roll var att stanna hemma i Vatikanen med sina kardinaler.

Genom ett gott samarbete i EU och med andra länder har sexslaveriet avskaffats. De få papperslösa som finns har nu fått grundläggande mänskliga rättigheter. Asylsökande får ett värdigt mottagande med respekt i EU som behandlar dem generöst och med lika behandling oavsett vilket land man kommer till. Stränga visumkrav har avskaffats och flygbolag tillåts inte längre stoppa människor som söker skydd.

När min vision är uppnådd om tio år, då är jag redo att ägna mig åt livet som pensionär.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

– Kirsti Kolthoff , eu-kandidat för Feministiskt Initiativ –

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.